Centrinės institucijos funkcijos

 

2012 m. birželio 19 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymo papildymo devintuoju 1skirsniu ir Įstatymo priedo papildymo įstatymą Nr. XI-2081  (toliau – Įstatymas), kuris numato 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos Reglamento (EB) 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje (toliau – Reglamentas), įgyvendinimo tvarką Lietuvoje. Šis Reglamentas taikomas išlaikymo prievolėms, atsirandančioms iš šeimos santykių, tėvystės ar motinystės, santuokos ar giminystės.

 Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas tarpvalstybiniam išlaikymo išieškojimui, vykdant teismų sprendimus ar susitarimus dėl išlaikymo pareigų, renkant ir perduodant su jų vykdymu susijusią informaciją bei reikiamus dokumentus, taip pat siekiant nustatyti tam tikrus skolininko duomenis (jo buvimo, darbo vietą ir pan.), Reglamentas numato aktyvų visų valstybių, kurioms taikomas šis Reglamentas, paskirtų centrinių institucijų bendradarbiavimą.

Pagal Įstatymą centrine  institucija Reglamente nustatytoms funkcijoms atlikti yra Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba. Kai pareiškėjų prašymai yra susiję su jaunesnių nei 21 metų asmenų išlaikymo prievolėmis, atsirandančiomis dėl tėvų ir vaikų santykių, Reglamento 51 straipsnyje nurodytos centrinės institucijos funkcijas atlieka Vaikų išlaikymo fondo administracija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Fondo administracija informuoja, jog kreipiantis į Europos Sąjungos valstybės narės centrinę instituciją, kad būtų išieškotas priteistas išlaikymas vaikui, reikalingi šie dokumentai:

1) teismo sprendimo tvirtinta kopija (teismo sprendimo kopija turi būti patvirtinta teismo antspaudu (gali būti su žyma „kopija tikra“ ar „nuorašas“). Jei teismo sprendimas yra su vertimu, prašome pateikti ir vertimą patvirtintą vertimų biuro antspaudu;

 2) teismo sprendimo/teisminio susitarimo dėl išlaikymo prievolių išrašas, kai pripažinimo ar paskelbimo vykdytinu procedūra taikoma arba netaikoma. Šį išrašą pildo ir išduoda teismas. Forma priklauso nuo to, kada buvo priimtas teismo sprendimas. Užpildžius nustatytos formos laukelius, puslapio pabaigoje reikia paspausti mygtuką „versti blankus į“ ir sistema automatiškai išvers išrašą į užsienio šalies, kurioje gyvena skolininkas kalbą. Išrašas tvirtinamas teismo antspaudu ir teisėjo parašu. Išrašai turi būti pateikiami kiekvienam teismo sprendimui; Prašymas teismui ( Word forma);

 3) informacija apie Jus: asmens kodas, šeimyninė padėtis, profesija, gimimo vieta, gyvenamoji vieta, telefonas, el. pašto adresas, banko sąskaitos Nr., banko pavadinimas (  Word forma);

 4) informacija apie skolininką: vardas, pavardė, asmens kodas, šeimyninė padėtis, profesija, gyvenamoji vieta, darbovietė (  Word forma);

  5) informacija apie susidariusį įsiskolinimo dydį iki šios dienos. Jį galite apskaičiuoti nurodant atskirai už kokius mėnesius Jūs negavote išlaikymo, ir detaliai nurodant kaip susidarė išlaikymo įsiskolinimas, jei buvo gautas išlaikymas reikia nurodyti tiksliai datą, kada jis buvo gautas ir kokia suma buvo gauta. Šią informaciją galite pateikti lentele nurodant atskirai laikotarpius, mokėtiną sumą, gautą sumą ir skolą.Vaiko išlaikymo lėšų mokėjimai ir įsiskolinimo dydis-forma (   Word forma).

 6) Jūsų asmens dokumento kopija;

 7) vaiko gimimo liudijimo kopija (jei toks dokumentas yra išduotas);     

 8) nustatytos formos prašymas, kurį galima rasti Europos Komisijos internetinėje svetainėje. Pateikus visus reikiamus dokumentus ir informaciją, prašymą užpildys Fondo administracija. Užpildytą nustatytos standartinės formos prašymą atsiųsime Jums elektroniniu arba registruotu paštu, kurį reikės atsispausdinti ir pasirašyti.

            Fondo administracija, gavusi visus dokumentus, juos išsiųs į Europos Sąjungos valstybės narės centrinę instituciją, kuri bus atsakinga už prašyme nurodytų veiksmų atlikimą. Vaiko išlaikymo lėšos bus išieškomos iš skolininko, gyvenančio užsienio valstybėje. Už vaiko lėšų išieškojimo procesą šiuo atveju bus atsakinga užsienio šalies centrinė institucija. Fondo administracija šiuo atveju tik bendradarbiauja su centrinėmis institucijomis. Gavus bet kokių dokumentų iš Europos Sąjungos valstybės narės centrinės institucijos, Fondo administracija informuos pareiškėją apie bylos eigą.

          Jei kils papildomų klausimų, maloniai prašome kreiptis telefonu   (8 5) 272 8081, faksu (8 5) 265 3984,  el. pašto adresu info@vif.lt ar paštu Fondo administracijos adresu T. Ševčenkos g. 16G, 03111 Vilnius.