Pareiškėjams

 

SVARBI INFORMACIJA

Informuojame, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. vaikų išlaikymo išmokų skyrimo, mokėjimo ir išieškojimo funkcijas, kurias vykdė Vaikų išlaikymo fondo administracija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, pradės vykdyti „Sodra“.

Išmokos bus mokamos tik į pareiškėjų (vaikų) asmenines sąskaitas Lietuvoje esančioje kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigoje. Todėl, jeigu neturite sąskaitos, iki 2018 m. sausio 1 d. būtina atsidaryti asmenines sąskaitas.

Prašymus ir visus būtinus dokumentus vaiko išlaikymo išmokų skyrimui ir mokėjimui, pažymų išdavimui bus galima pateikti savo asmeninėje „Sodros“ paskyroje gyventojui, atvykus į bet kurį „Sodros“ skyrių, arba paštu.

Visa asmeninė informacija, susijusi su vaikų išlaikymo išmokomis (dėl dokumentų, reikalingų išmokų skyrimui ar mokėjimui trūkumo, sprendimai dėl išmokų skyrimo (neskyrimo), nutraukimo ar išieškojimo ir pan.) bus  teikiama asmeninėje „Sodros“ paskyroje gyventojui.

Jei turėsite klausimų, galėsite kreiptis telefonu 1883 / (+370) 5 250 0883 arba į bet kurį „Sodros“ skyrių.

 

IKI 2017 M. GRUODŽIO 29 D. PAREIŠKĖJŲ PRAŠYMAI, DOKUMENTAI PRIIMAMI

Vaikų išlaikymo fondo administracijos Klientų aptarnavimo ir dokumentų tvarkymo skyriuje ( I aukšte), adresu T. Ševčenkos g. 16G, 03111 Vilnius.

KLIENTŲ APTARNAVIMAS

I ir III   8.00 – 18.00 val.

II ir IV  8.00 – 17.00 val.

V  8.00 – 15.45 val.

Be pietų pertraukos.

Informacija apie euro įvedimą Lietuvoje 

 Kas yra pareiškėjas?

Pareiškėjas – vienas iš tėvų, su kuriuo teismo sprendimu gyvena vaikas, arba globėjas (rūpintojas), kurie nuolat gyvena Lietuvos Respublikoje ir kurie kreipiasi į Vaikų išlaikymo fondo administraciją (toliau – Fondo administracija) dėl vaiko išlaikymo lėšų mokėjimo.

 

Kas gali kreiptis dėl išmokų mokėjimo?

Teisę gauti išmoką turi vaikas – nuolat gyvenantis Lietuvos Respublikoje jaunesnis nei 18 metų asmuo, taip pat vyresnis nei 18 metų nedarbingas asmuo, kuriam iki sukankant 18 metų buvo nustatytas neįgalumas ir kuris ilgiau kaip mėnesį negauna teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko (vaikų) išlaikymo sutartimi nustatyto išlaikymo arba gauna tik dalį nustatyto išlaikymo iš vieno ar abiejų tėvų.

Teisę kreiptis į Fondo administraciją išmokoms iš Fondo gauti turi vienas iš tėvų, su kuriuo teismo sprendimu gyvena vaikas, arba teismo sprendimu paskirtas vaiko globėjas (rūpintojas), kurie nuolat gyvena Lietuvos Respublikoje (t. y. Lietuvos Respublikos piliečiai, kurių duomenys apie gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčiųjų gyvenamosios vietos – apie savivaldybę, kurioje gyvena, yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą arba nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys užsieniečiai).

Dėl Fondo išmokų mokėjimo gali būti kreipiamasi, kai vaikas negauna teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko (vaikų) išlaikymo sutartimi nustatyto išlaikymo ar gauna tik dalį nustatyto išlaikymo.

Fondo administracija išmoka teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko (vaikų) išlaikymo sutartimi nustatytą išlaikymą, o kai vaikas gauna tik dalį nustatyto išlaikymo – teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko (vaikų) išlaikymo sutartimi nustatytos ir skolininko mokamos sumos skirtumą. Abiem atvejais išmoka vienam vaikui per mėnesį negali būti didesnė negu 1,5 BSI (Bazinė socialinė išmoka, anksčiau buvo MGL) dydžio.

Šiuo metu BSI yra 38 eurai ( 131,21 Lt), 1,5 BSI – 57 eurai (196, 81 Lt).

KREIPIMOSI Į FONDO ADMINISTACIJĄ IR IŠMOKŲ MOKĖJIMO TVARKA

Kreipdamasis į Fondo administraciją dėl išmokų iš Fondo gavimo, pareiškėjas Fondo administracijai privalo pateikti:

 • nustatytos formos antstolio pažymą apie priteistų lėšų vaikui išlaikyti mokėjimą (pažymoje turi būti nurodyta, kad Pareiškėjas ilgiau kaip mėnesį negauna teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko (vaikų) išlaikymo sutartimi nustatyto išlaikymo arba gauna tik dalį nustatyto išlaikymo. Dėmesio! Pažyma galioja 10 darbo dienų nuo šios pažymos išdavimo);
 • nustatytos formos prašymą išmokai iš Vaikų išlaikymo fondo gauti ( word forma) (kiekvienam vaikui pildomas atskiras prašymas, prašymas gali būti pildomas vietoje). Dėmesio! Prašymą būtina pasirašyti.  
 •  bei kitus žemiau išvardintus dokumentus:

·      pareiškėjo Lietuvos Respublikos arba Europos Sąjungos valstybės narės piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę arba Lietuvos Respublikos pasą, arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje (Dėmesio! Atvykus į Fondo administraciją, būtina pateikti dokumento originalą, jei dokumentas siunčiamas paštu – dokumento kopija privalo būti patvirtinta seniūno arba notaro);

·      vaiko gimimo liudijimą (jei toks dokumentas yra išduotas, atvykus į Fondo administraciją, galite pateikti dokumento originalą, jei dokumentas siunčiamas paštu – dokumento kopija  privalo būti patvirtinta seniūno arba notaro);

·      skolininko darbovietės, mokymo įstaigos, socialinio draudimo įstaigos ar kito pajamas skolininkui išmokančio asmens išieškotojui išduotą pažymą apie atliktas/neatliktas išskaitas (dėl alimentų) (Dėmesio! Pažyma reikalinga, jei vykdomasis dokumentas yra antstolio išsiųstas išskaitoms iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų pajamų daryti (tai nurodo antstolis išduodamoje pažymoje));

·      jeigu kreipiamasi dėl vyresnio nei 18 metų nedarbingo asmens, kuriam iki sukankant 18 metų buvo nustatytas neįgalumas, – Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą darbingumo lygio pažymą, kurioje nurodyta darbingumo lygio priežastis – ligos ar būklės, atsiradusios iki 24 metų, arba ligos ar būklės, atsiradusios nuo vaikystės;

·      jeigu pareiškėjas yra vaiko globėjas (rūpintojas) – teismo sprendimą arba savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą, arba savivaldybės valdybos (mero) sprendimą (potvarkį) dėl asmens paskyrimo vaiko globėju (rūpintoju).

Į Fondo administraciją dėl išmokų mokėjimo galima kreiptis:

  • Registruotu laišku siunčiant užpildytą prašymą išmokai gauti ir antstolio išduotą pažymą bei kitus dokumentų originalus arba jų kopijas, patvirtintas notaro ar seniūno;
  • Tiesiogiai, pateikiant reikalingų dokumentų originalus Fondo administracijai (pateikiamų originalų kopijas padarys ir patvirtins įgalioti valstybės tarnautojai ar darbuotojai).

Jeigu pareiškėjas nepateikia visų reikiamų dokumentų dėl išmokos skyrimo, Vaikų išlaikymo fondo administracija per 5 darbo dienas nuo gautų dokumentų registravimo pareiškėjui išsiunčia paštu pažymą apie trūkstamus dokumentus, nurodydama, kokie dokumentai turi būti pateikiami papildomai. Kai pareiškėjas kreipiasi į Vaikų išlaikymo fondo administraciją tiesiogiai, pažyma apie trūkstamus dokumentus pareiškėjui išduodama iš karto. Dėmesio! Trūkstami dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo pažymos apie trūkstamus dokumentus gavimo dienos. Pareiškėjui nustatytu laiku nepateikus trūkstamų dokumentų, Vaikų išlaikymo fondo administracija informuos pareiškėją, kad jo prašymas bus nenagrinėjamas.

Sprendimas dėl išmokų iš Fondo mokėjimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais gavimo dienos. Jeigu dokumentai bus pateikti papildomai, sprendimas priimamas per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kurią gautas paskutinis reikiamas dokumentas.

Išmokos skiriamos ir mokamos nuo kreipimosi dienos. Kreipimosi dėl išmokos diena laikoma diena, kurią Fondo administracijoje gautas ir užregistruotas prašymas. Kai prašymas siunčiamas paštu, kreipimosi diena dėl išmokos iš Fondo laikoma vietos pašto spaude pažymėta prašymo išsiuntimo diena. Iki tol susidariusį išlaikymo įsiskolinimo išieškojimą vykdo antstolis, kuriam buvo pateiktas teismo sprendimo, kuriuo buvo priteistas išlaikymas, pagrindu išduotas vykdomasis raštas.

Dėmesio! Išmoka iš Fondo mokama periodinėmis išmokomis vieną kartą per mėnesį. Išmoka pradedama mokėti ne vėliau kaip nuo kito kalendorinio mėnesio po sprendimo mokėti išmoką priėmimo dienos. Jeigu periodinė išmoka mokama ne už visą mėnesį, jos dydis apskaičiuojamas proporcingai to mėnesio kalendorinių dienų, už kurias išmoka skiriama, skaičiui. Išmoka už kiekvieną praėjusį mėnesį pervedama iki kito mėnesio 25 dienos į nurodytą pareiškėjo arba vaiko sąskaitą Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke.

Išmokos mokėjimas sustabdomas, jeigu:

  • pareiškėjas raštu pateikia prašymą sustabdyti išmokų mokėjimą;
  • pareiškėjas, pateikęs Fondo administracijai prašymą, atsisako priimti išmokas;
  • pareiškėjui apribota tėvų valdžia arba globėjas (rūpintojas) atleistas ar nušalintas nuo globėjo (rūpintojo) pareigų atlikimo;
  • pareiškėjas mirė.

Sustabdytas Fondo išmokos mokėjimas gali būti atnaujinamas, jeigu:

  • pareiškėjas raštu pateikia prašymą atnaujinti išmokų mokėjimą;
  • pareiškėjas pateikia dokumentus, patvirtinančius, kad jo teisių apribojimai (tėvų valdžios apribojimo ar globėjo (rūpintojo) atleidimo ar nušalinimo nuo globėjo (rūpintojo) pareigų atlikimo) yra panaikinti, arba į Fondo administraciją kreipiasi kitas pareiškėjas, pateikdamas dokumentus, įrodančius, kad yra teisinis pagrindas jam mokėti Fondo išmokas;
  • pareiškėjas mirė ir kreipiasi kitas pareiškėjas, pateikdamas dokumentus, įrodančius, kad yra teisinis pagrindas jam mokėti Fondo išmokas.

Išmokos mokėjimas nutraukiamas, jeigu:

  • skolininkas pradeda mokėti išlaikymą, priteistą teismo sprendimu arba nustatytą teismo patvirtinta vaiko (vaikų) išlaikymo sutartimi;
  • skolininkas mirė;
  • atsiranda Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyti vaikui priteisto išlaikymo išieškojimo pagrindai (nepilnametis emancipuojamas; vaikas sulaukia pilnametystės; vaikas mirė).

Išmokos mokėjimas iš Fondo taip pat nutraukiamas, gavus raštišką pareiškėjo prašymą dėl išmokų iš Fondo mokėjimo nutraukimo.

Pakartotinai kreipdamasis į Fondo administraciją dėl išmokos, pareiškėjas turi pateikti:

 • nustatytos formos prašymą išmokai iš Fondo gauti ( word forma);
 • antstolio išduotą pažymą apie priteistų lėšų vaikui išlaikyti mokėjimą (ši pažyma turi būti pateikiama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jos išdavimo);
 • skolininko darbovietės, mokymo įstaigos, socialinio draudimo įstaigos ar kito pajamas skolininkui išmokančio asmens išieškotojui išduotą pažymą apie atliktas/neatliktas išskaitas (dėl alimentų)(Dėmesio! Pažyma reikalinga jei vykdomasis dokumentas yra antstolio išsiųstas išskaitoms iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų pajamų daryti (tai nurodo antstolis išduodamoje pažymoje);

SVARBU! Atsiradus aplinkybėms, turinčioms įtakos Fondo išmokos mokėjimui, pareiškėjas apie pasikeitimus privalo informuoti Fondo administraciją ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tos dienos, kurią sužinojo ar turėjo sužinoti apie šių aplinkybių atsiradimą. Pateikiant informaciją būtina nurodyti vardą, pavardę bei bylos numerį.

Fondo administracija primena, kad pareiškėjai privalo informuoti Fondo administraciją apie savo ir/arba vaiko išvykimą iš Lietuvos Respublikos.

Tais atvejais, kai pareiškėjas su vaiku arba vaikas deklaruoja išvykimą iš Lietuvos Respublikos, Fondo administracijai kyla imperatyvaus pobūdžio teisinė pareiga priimti sprendimą nutraukti išmokų mokėjimą nuo minėtos aplinkybės atsiradimo momento.

 Tai žinotina:

Vertinant, ar asmuo turi teisę gauti išmokas iš Fondo administracijos, reikalinga nustatyti, ar vaikas, kuriam prašoma mokėti išlaikymą, atitinka Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo fondo įstatyme (toliau – Įstatymas) nustatytą vaiko sąvoką, o prašantis išmokų asmuo – pareiškėjo apibrėžimą. Pagal Įstatymo 2 str. 3 d. pareiškėju laikomas vienas iš tėvų, su kuriuo teismo sprendimu gyvena vaikas, arba globėjas (rūpintojas), kurie nuolat gyvena Lietuvos Respublikoje ir kurie kreipiasi į Vaikų išlaikymo fondo administratorių dėl vaiko išlaikymo lėšų mokėjimo. Pagal Įstatymo 2 str. 5 d. vaikas yra nuolat gyvenantis Lietuvos Respublikoje jaunesnis nei 18 metų asmuo, taip pat vyresnis nei 18 metų nedarbingas asmuo, kuriam iki sukankant 18 metų buvo nustatytas neįgalumas.

Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2014 m. rugsėjo 22 d. sprendime Nr. 3R-354 (AG-300/05-2014), nurodoma, kad „Įstatyme, kuris specialiai reglamentuoja išmokų iš Fondo administracijos mokėjimą, vaiko, kurio išlaikymui ir yra mokamos išmokos iš Fondo, sąvoka siejama ne tik su asmens nepilnametyste (išskyrus išimtį dėl neįgalaus asmens), bet ir su nuolatiniu gyvenimu Lietuvos Respublikoje. Įstatymu garantuojamas valstybės įsipareigojimas suteikti nustatyto dydžio išlaikymą (esant nustatytiems pagrindams) ne bet kuriam vaikui, o tik tam, kuris nuolat gyvena Lietuvos Respublikoje. Pastarasis faktas, remiantis Įstatymo 2 str. 2 d., patvirtinamas Gyventojų registre esančiais duomenimis, t.y. registre turi būti įrašyti duomenys apie vaiko gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, tik tokiu atveju vaikas laikytinas nuolat gyvenančiu Lietuvoje“.

 Aplinkybės, apie kurias privalote informuoti:

  • skolininkas pradėjo mokėti priteistą išlaikymą arba jo dalį prašome nurodyti tikslią alimentų sumą bei gavimo datą. (tokiu atveju bus priimamas sprendimas, kuriuo mažinamas mokėtinos išmokos dydis arba išmokos mokėjimas nutraukiamas);
  • skolininkas mirė;
  • nepilnametis emancipuojamas;
  • vaikas įvaikinamas;
  • išvykote ir (arba) vaikas išvyko į užsienį;
  • vaikas mirė.

Fondo administracija informuoja, kad dėl pareiškėjo kaltės (pvz., nepranešus apie aplinkybes, turinčias įtakos Fondo išmokos mokėjimui) permokėta ir negrąžinta išmokų suma išskaičiuojama iš pareiškėjui priklausančių išmokų, išskaitant ne daugiau kaip 20 proc. per mėnesį mokėtinos sumos tol, kol permokėta suma grąžinama. Jei Fondo išmokos mokėjimas pareiškėjui nutraukiamas, o permokėta išmokos suma neišskaičiuota, likęs įsiskolinimas išieškomas įstatymų nustatyta tvarka.

Dėmesio! Nuo 2017 m. sausio 1 d. keičiasi banko sąskaita:

Įsiskolinimą Vaikų išlaikymo fondo administracijai sumokėti į  žemiau nurodytą sąskaitą.

Vaikų išlaikymo fondo administracijos rekvizitai:

Gavėjas: Vaikų išlaikymo fondo  administracija prie SADM

Gavėjo kodas: 188725330

Gavėjo bankas: AB SEB bankas

Gavėjo banko SWIFT kodas (BIC):  CBVILT2X

Gavėjo banko kodas: 70440

Gavėjo sąskaita: LT27 7044 0600 0813 6360

Pervedant pinigus, mokėjimo pavedimo paskirtyje (skiltis „Mokėjimo paskirtis“) būtina nurodyti skolingo asmens vardą, pavardę ir gimimo datą.

Skilties „Įmokos kodas“ prašome nepildyti, kadangi tokiu atveju mokėjimo pavedimo paskirtyje nurodyta informacija Fondo administracijos banko išraše nebus matoma.

Svarbu!

Informuojame, kad nuo 2014 m. kovo 1 d. išmokos iš Vaikų išlaikymo fondo  nebepasieks tų pareiškėjų, kurie yra neinformavę Vaikų išlaikymo fondo administracijos ar banko apie pasikeitusius asmens duomenis (vardą, pavardę). Todėl prašome  kreiptis į Fondo administraciją su prašymu pakeisti duomenis ir pateikti dokumentus, patvirtinančius duomenų pakeitimą (asmens tapatybės kortelės, paso ir (ar) santuokos/ištuokos liudijimo kopijas) bei informuoti banką.

Dėmesio!

Pranešimus  apie skolininko  teikiamą ar  neteikiamą išlaikymą,  apie pareiškėjo  ir (arba)  vaiko gyvenamosios vietos adreso pasikeitimą, ir  kitus informacinio pobūdžio pranešimus bei prašymus dėl banko sąskaitos numerio  pakeitimo, dėl sprendimo kopijos išdavimo, dėl  išmokos iš Vaikų išlaikymo fondo mokėjimo sustabdymo, prašymus  išskaičiuoti  susidariusią permoką  galite siųsti paštu, el. paštu info@vif.lt, faksu  (8 5) 265 3984  ar  pateikti  atvykę  į  Fondo  administraciją  (  pridedama).

 

Pažymą apie išmokų iš Vaikų išlaikymo fondo mokėjimą (tiksliai nurodant  už kurį laikotarpį reikalinga pažyma, nurodant vaiko(-ų) vardą(-us) ir pavardę(-es) bei kokiu adresu norite gauti parengtą pažymą) galite užsisakyti keliais būdais:

Pažyma, remiantis teisės aktais, parengiama per 20 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo Fondo administracijoje.

Klientų aptarnavimo ir dokumentų tvarkymo skyrius

Pareigos Vardas, pavardė Telefonas
Skyriaus vedėja  Dalia Stražnickienė  (8 5) 272 8081,       (8 6) 597 5866
Vyriausioji specialistė  Giedrė Rainienė  (8 5) 272 8081
Vyriausioji specialistė Justina Jarmalytė  (8 5) 272 8081
Vyresnioji specialistė Renata Pečeliūnienė  (8 5) 272 8081
Vyresnioji specialistė Eglė Kalėdaitė  (8 5) 272 8081

 Informacija atnaujinta 2017-01-04