Skolininkams

Kas yra Vaikų išlaikymo fondas?

Vaikų išlaikymo fondas (toliau – Fondas) – tai valstybės piniginės lėšos, iš kurių mokamos išmokos vaikams, kurie pagal teismo sprendimą arba pagal teismo patvirtintą vaiko (vaikų) išlaikymo sutartį negauna viso arba dalies išlaikymo, priteisto iš vaiko tėvo (tėvų).

Vaikų išlaikymo fondą administruoja Vaikų išlaikymo fondo administracija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Kas yra skolininkas?

Skolininkas – asmuo, kuris teismo sprendimu arba pagal teismo patvirtintą vaiko (vaikų) išlaikymo sutartį kiekvieną mėnesį privalo mokėti periodines išmokas vaikui išlaikyti, bet nevykdo teismo sprendimo arba nemoka visos teismo priteistos sumos.

Kas turi teisę gauti išmokas iš Fondo?

Teisę gauti išmoką turi vaikas – nuolat gyvenantis Lietuvos Respublikoje jaunesnis nei 18 metų asmuo, taip pat vyresnis nei 18 metų nedarbingas asmuo, kuriam iki sukankant 18 metų buvo nustatytas invalidumas (neįgalumas) ir kuris ilgiau kaip mėnesį negauna teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko (vaikų) išlaikymo sutartimi nustatyto išlaikymo arba gauna tik dalį nustatyto išlaikymo iš vieno ar abiejų tėvų.

Kas gali kreiptis dėl išmokų mokėjimo?

Į Fondo administraciją gali kreiptis vienas iš tėvų, su kuriuo teismo sprendimu gyvena vaikas, arba globėjas (rūpintojas), kurie nuolat gyvena Lietuvos Respublikoje ir kurie kreipiasi į Fondo administraciją dėl išmokų mokėjimo.

Kokio dydžio išmokos mokamos iš Fondo?

Fondo administracija išmoka teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko (vaikų) išlaikymo sutartimi nustatytą išlaikymą, o kai vaikas gauna tik dalį nustatyto išlaikymo, – teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko (vaikų) išlaikymo sutartimi nustatytos ir skolininko mokamos sumos skirtumą. Abiem atvejais išmoka vienam vaikui per mėnesį negali būti didesnė negu 1,5 BSI (Bazinė socialinė išmoka, anksčiau buvo MGL) dydžio. Šiuo metu BSI sudaro 38 eurai ( 131,21 Lt) , 1,5 BSI – 57 eurai (196, 81 Lt). Išmoka iš Fondo mokama periodinėmis išmokomis vieną kartą per mėnesį.     

SVARBU! Fondo administracija, Vaikų išlaikymo įstatymo nustatyta tvarka (nuoroda į įstatymą) mokanti Fondo išmokas ir įgyvendinanti Lietuvos Respublikos teisę reikalauti, kad skolininkas grąžintų išmokėtas Fondo išmokas, įgyja teisę iš skolininko išieškoti išmokėtas Fondo išmokas ir reikalauti 5 procentų metinių palūkanų, skaičiuojant nuo išmokėtų Fondo išmokų sumų nuo jų išmokėjimo iki jų visiško išieškojimo iš skolininko.

Atkreiptinas dėmesys, kad Fondo administracija, naudodamasi Vaikų išlaikymo fondo įstatymo 10 str. 2 p. nustatyta teise, turi teisę inicijuoti ikiteisminius tyrimus dėl skolininkų baudžiamosios atsakomybės už vengimą pagal priimtą teismo sprendimą arba teismo patvirtintą vaiko (vaikų) išlaikymo sutartį mokėti vaiko išlaikymo lėšas (pagal Baudžiamojo kodekso 164 str.).

Fondo administracija apie priimtą sprendimą mokėti išmokas iš Fondo raštu informuoja skolininką (siunčia raštišką pranešimą). Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo fondo įstatymo 14 straipsnio 2 dalimi Fondo administracija interneto svetainėje skelbia asmenų, kurie nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus ir kurių gyvenamoji vieta yra nežinoma (pvz.: nėra deklaravę tikslios savo gyvenamosios vietos, laiškas su sprendimų nuorašais nebuvo įteiktas), sąrašus.

ASMENŲ, KURIE NEVYKDO PAREIGOS MATERIALIAI IŠLAIKYTI SAVO NEPILNAMEČIUS VAIKUS IR KURIŲ GYVENAMOJI VIETA YRA NEŽINOMA, SĄRAŠAI

2014 metai

Sausis   Vasaris  Kovas   Balandis  Gegužė   Birželis  Liepa  Rugpjūtis  Rugsėjis  Spalis   Lapkritis  Gruodis

2015 metai

Sausis  Vasaris  Kovas  Balandis  Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis

2016 metai

Vasaris Kovas  Balandis Gegužė Birželis Liepos 4 d.  Liepos 28 d. Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis

2017 metai

Sausis Vasaris  Kovas Balandis Gegužė Birželio 1 d.  Birželio 16 d. Liepos 3 d.  Liepos 21 d. Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis

Fondo administracija, įstatymo nustatyta tvarka mokanti išmokas iš Vaikų išlaikymo fondo ir įgyvendinanti Lietuvos Respublikos teisę reikalauti, kad skolininkas grąžintų išmokėtas išmokas bei 5 procentų metines palūkas, priima Sprendimą dėl iš Vaikų išlaikymo fondo išmokėtų išmokų išieškojimo iš skolininko. Fondo administracija apie priimtą sprendimą mokėti išmokas iš Fondo raštu informuoja skolininką (registruotu paštu siunčia raštišką pranešimą).

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo fondo įstatymo 14 straipsnio 2 dalimi Fondo administracija interneto svetainėje skelbia asmenų, kurių atžvilgiu yra priimti Sprendimai dėl iš Vaikų išlaikymo fondo išmokėtų išmokų išieškojimo iš skolininko, ir kurių gyvenamoji vieta yra nežinoma (pvz.: nėra deklaravę tikslios savo gyvenamosios vietos, laiškas su sprendimų nuorašais nebuvo įteiktas), sąrašus:

ASMENŲ, KURIŲ ATŽVILGIU YRA PRIIMTI SPRENDIMAI DĖL IŠ VAIKŲ IŠLAIKYMO FONDO IŠMOKĖTŲ IŠMOKŲ IŠIEŠKOJIMO IŠ SKOLININKO IR KURIŲ GYVENAMOJI VIETA YRA NEŽINOMA, SĄRAŠAI

2014 metai

Kovas   Balandis   Gegužė   Birželio 12 d.  Birželio 23 d.  Liepa    Rugpjūtis  Rugsėjis Spalis  Gruodis

2015 metai

 Vasaris Kovas  Balandis  Birželis Rugpjūtis Spalis Lapkritis Gruodis

2016 metai

Vasaris (8 d.)  Vasaris (19 d.)  Kovas Gegužė Birželis  Liepa Rugsėjo 1 d. Rugsėjo 29 d. Lapkritis Gruodis

2017 metai

Vasaris Balandis Gegužė  Birželio 20 d.  Birželio 28 d.  Rugpjūtis Rugsėjo 21 d. Rugsėjo 25 d. Spalio 17 d. Spalio 31 d.

Jei skolininkas pradeda mokėti alimentus

Jei skolininkas pradeda mokėti vaikui visą ar dalį išlaikymo, Fondo administraciją raštu, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tos dienos, kurią sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokių aplinkybių atsiradimą, privalo informuoti pareiškėjas (t. y. tas, kuris kreipiasi į Fondo administraciją dėl vaiko išlaikymo lėšų mokėjimo ir gauna išmokas iš Fondo).

Tuomet atitinkamai keičiamas sprendimas dėl išmokos iš Fondo mokėjimo (t. y., proporcingai mažinamas mokėtinos išmokos dydis arba nutraukiamas išmokų mokėjimas).

Apie išlaikymo lėšų mokėjimą turi teisę informuoti ir skolininkas, pateikdamas patvirtinančius dokumentus.

Dėl asmenų, kurie vengia išlaikyti vaikus, baudžiamosios atsakomybės

Informuojame, kad, vadovaudamasi Vaikų išlaikymo fondo įstatymo 10 straipsnio 2 dalimi, Fondo administracija turi teisę reikalauti pradėti ikiteisminį tyrimą dėl skolininko baudžiamosios atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 164 str. dėl vengimo išlaikyti vaiką.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso164 str. numato, kad tas, kas vengė pareigos pagal teismo sprendimą išlaikyti vaiką, mokėti lėšas vaikui išlaikyti ar teikti būtiną materialią paramą vaikui, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

Atkreipiame dėmesį, jog Fondo administracija 2010 m. – 2015 m. teisėsaugos institucijoms yra pateikusi 2295 prašymus pradėti ikiteisminį tyrimą dėl vengimo išlaikyti vaiką

Dėl asmenų, kurie vengia išlaikyti vaikus, baudžiamosios atsakomybės į teisėsaugos institucijas taip pat gali kreiptis vienas iš tėvų, su kuriuo gyvena vaikas, negaunantis teismo sprendimu ar teismo patvirtinta vaiko išlaikymo sutartimi nustatytų (Fondo administracijos pareiškėjas) vaiko išlaikymo lėšų.

Teismų praktikoje yra išaiškinta, jog baudžiamoji atsakomybė už vengimą išlaikyti vaiką iškyla tuo atveju, jei kaltininkas tyčia, t.y. žinodamas, kad jis turi pareigą pagal įsigaliojusį teismo sprendimą išlaikyti vaiką ar teikti jam kitą būtiną turtinę paramą, ir galėdamas tą pareigą vykdyti, jos sąmoningai nevykdo (Kasacinės nutartys Nr. 2K-491/2005, Nr. 2K-65/2007, Nr. 2K-695/2007, Nr. 2K-124/2008, Nr. 2K-291/2008). Asmuo, kuriam teismo sprendimu yra nustatyta pareiga teikti išlaikymą vaikui, privalo ją tiksliai ir be išlygų vykdyti. Kol teismo sprendimas dėl išlaikymo teikimo nėra pakeistas ar panaikintas, rūpinimasis vaiku kitais būdais, nei nurodyta teismo sprendime, baudžiamosios atsakomybės pagal Baudžiamojo kodekso 164 str. nešalina.

Lietuvos Respublikos civilinio kodekse numatyta, kad skolininkas turi pareigą ne tik teikti išlaikymą, bet ir dorai auklėti, prižiūrėti savo vaiką, rūpintis jo sveikata; tėvas ar motina, negyvenantys kartu su vaiku, turi teisę ir pareigą bendrauti su vaiku ir dalyvauti jį auklėjant; tėvai turi teisę ir pareigą auklėti savo vaikus ir yra atsakingi už savo vaikų auklėjimą ir vystymą, privalo rūpintis savo vaikų sveikata, jų dvasiniu ir moraliniu ugdymu.

Pažymėtina, kad šių pareigų nevykdymas ar netinkamas vykdymas negali būti pateisinamas bloga turtine padėtimi, kitų šeiminių ryšių susiformavimu, išvykimu ar kitokiomis priežastimis.

Jei esate skolingas Fondui

Dėmesio! Nuo 2017 m. sausio 1 d. keičiasi banko sąskaita:

Įsiskolinimą Vaikų išlaikymo fondo administracijai sumokėti į  žemiau nurodytą sąskaitą (būtina nurodyti savo vardą, pavardę ir asmens kodą):

Vaikų išlaikymo fondo rekvizitai:

Gavėjas: Vaikų išlaikymo fondo  administracija prie SADM

Gavėjo kodas: 188725330

Gavėjo bankas: AB SEB bankas

Gavėjo banko SWIFT kodas (BIC):  CBVILT2X

Gavėjo banko kodas: 70440

Gavėjo sąskaita: LT43 7044 0600 0813 6363

 

Teisės ir skolų išieškojimo skyrius

Pareigos Vardas, pavardė Telefonas
Skyriaus vedėja Aušra Bulotienė  (8 5) 272 8081,

(8 6) 842 7227

Vyriausioji specialistė Raminta Juzėnienė  (8 5) 272 8081
Vyresnioji specialistė Virginija Jarmalienė  (8 5) 272 8081
Vyriausioji specialistė Dalia Sviderskytė  (8 5) 272 8081