Veikla

2006 m. gruodžio 26 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo fondo įstatymą, kurio pagrindinis tikslas – užtikrinti vaiko teisę į socialinę apsaugą ir garantuoti valstybės įsipareigojimą esant įstatyme numatytiems pagrindams suteikti vaikui nustatyto dydžio išlaikymą, taip pat valstybei įgyjant teisę reikalauti, kad asmenys, privalantys išlaikyti vaiką, sugrąžintų valstybei jos išmokėtas vaiko išlaikymo lėšas.

Minėtu įstatymu 2008 m. sausio 1 d. buvo įsteigtas Vaikų išlaikymo fondas – valstybės piniginės lėšos, iš kurių pagal įstatymą mokamos Vaikų išlaikymo fondo išmokos. Minėtas lėšas įstatymu buvo pavesta administruoti Vaikų išlaikymo fondo administratoriui. Iki 2010 m. rugpjūčio 31 d. minėto fondo administratoriaus funkcijas vykdė Garantinio ir vaikų išlaikymo fondų administracija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1023 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 7 d. nutarimo Nr. 685 “Dėl Garantinio fondo steigimo” pakeitimo” Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1025 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. 814 “Dėl Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo fondo įstatymo įgyvendinimo” pakeitimo” bei Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. A1-355 “Dėl Vaikų išlaikymo fondo administracijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo”  pertvarkius Garantinio ir vaikų išlaikymo fondų administraciją prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, nuo 2010 m. rugsėjo 1 d pradėjo veikti Vaikų išlaikymo fondo administracija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo administracija).

Fondo administracija yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš valstybės biudžeto, vykdanti įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas funkcijas.